آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

غزل ملایری

مسابقه: رتبه برترمسابقات شهرستانی شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پرنیان مومنی

مسابقه: جشنواره برق و کودک منطقه

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

یکتا صادقی

مسابقه: رتبه برتر مسابقات استانی شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آنیتا مهاجری

مسابقه: مسابقات ذهنی ریاضی(UCMAS)

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

دینا شیخی

مسابقه: مسابقات کیوکوشین کاراته قهرمانی استان مرکزی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آنیتا مهاجری

مسابقه: مسابقات ذهنی ریاضی(UCMAS)

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

نگار روشنی

مسابقه: جشنواره برق و کودک منطقه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آیلار رسولی

مسابقه: مسابقات کیوکوشین کاراته قهرمانی استان مرکزی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

غزل ملایری

مسابقه: رتبه سوم مسابقات استانی شنا

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

آنيتا محمودي

1389/05/06

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد صادقي

1389/05/04

دبستان پسرانه سما

علي مرادي

1386/05/04

دبستان پسرانه سما

اميرحسين رضائي

1388/05/04

دبستان دخترانه سما

محيا ملكي

1389/05/01

دبستان پسرانه سما

مهدي راستي

1389/05/04

دبستان دخترانه سما

نيايش سادات ربيعي

1390/05/03

دبستان دخترانه سما

ستايش ربيعي

1386/05/08